Postępowanie likwidacyjne

Postępowanie likwidacyjne jest prowadzone na drodze pozasądowej przez ubezpieczyciela. Rozpoczyna się od przyjęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. W czasie jego trwania ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia zakresu odpowiedzialności i rozmiaru powstałej szkody.

Co do zasady zakład ubezpieczeń powinien poinformować o wynikach postępowania likwidacyjnego w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie – w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.

Decyzja ubezpieczyciela powinna zawierać opis okoliczności faktycznych oraz wskazanie podstawy prawnej, na której oparł się ubezpieczyciel. Dotyczy to zarówno decyzji odmownej, jak również o przyznaniu świadczenia. W decyzji powinno zostać również zawarte pouczenie o środkach odwoławczych, a także o możliwości skierowania sprawy do sądu.

Należy także pamiętać, że ubezpieczyciel jest również zobowiązany do udostępnienia akt likwidacji szkody osobie poszkodowanej.

Tagi: , , ,