Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Pod rygorem nieważności musi być ono udzielone na piśmie. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga...

Odszkodowanie za upadek w autobusie lub tramwaju.

Odszkodowanie za upadek w autobusie lub tramwaju.

Przedsiębiorstwo zajmujące się transportem (np. MPK) ponosi  zaostrzoną odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu powstałą w związku z funkcjonowaniem firmy. Z odpowiedzialności może się zwolnić jedynie wtedy, gdy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo...

Umowa sprzedaży.

Umowa sprzedaży.

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Przedmiotem sprzedaży mogą być przede wszystkim rzeczy w rozumieniu art. 45 k.c., a więc...

Podwyższenie renty z OC sprawcy.

Podwyższenie renty z OC sprawcy.

W przypadku poważnych wypadków osoby poszkodowane mogą otrzymywać rentę wyrównawczą z OC sprawcy. Renta jest wypłacana w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie leczenia, rehabilitacji, konieczności korzystania z opieki osób trzecich lub utratą zdolności do...

Odsetki.

Odsetki.

Odsetki są świadczeniem ubocznym, akcesoryjnym i występują przy świadczeniach pieniężnych. Regulacja odsetek znajduje się w art. 359 k.c., gdzie w paragrafie 1 mowa o ich źródłach. „Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej...

Nabycie i otwarcie spadku.

Nabycie i otwarcie spadku.

Zgodnie z art. 925 k.c. w prawie polskim nabycie spadku następuje z mocy prawa, z chwilą otwarcia spadku. Przez otwarcie spadku rozumiemy chwilę śmierci spadkodawcy. Wejście spadkobierców w prawa i obowiązki spadkodawcy dokonuje się z mocy prawa i nie wymaga żadnego...

Testament

Testament

Rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Co do formy, wyróżniamy testamenty zwykłe (holograficzny, notarialny,...