Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Właściwość miejscowa w postępowaniu cywilnym.

Właściwość miejscowa w postępowaniu cywilnym.

Właściwość miejscowa oznacza zakres spraw, które mogą rozpoznawać sądy w poszczególnych okręgach sądowych. To właściwość miejscowa decyduje, do jakiego sądu trafi sprawa. Wyróżniamy trzy rodzaje właściwości miejscowej. Podstawową jest właściwość ogólna, według której...

ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE

ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE

Rozwód z orzeczeniem o winie oznacza, że po przeprowadzeniu postępowania w przedmiocierozwiązania małżeństwa, Sąd orzeka także o tym, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożyciamałżeńskiego.Możliwe są trzy konfiguracje takiej sytuacji: Rozwód z orzeczeniem o...

Przeszkody małżeńskie.

Przeszkody małżeńskie.

Przeszkody małżeńskie są to okoliczności wyłączające możliwość zawarcia małżeństwa.Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje szereg sytuacji, które wyłączają możliwość zawarcia małżeństwa. Sformalizowanie związku pomimo ich wystąpienia może w późniejszym czasie skutkować...

Świadectwo Pracy

Świadectwo Pracy

Świadectwo pracy to dokument, który otrzymuje pracownik w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Świadectwo pracy podlega wydaniu do rąk pracownika, a pracodawca obowiązany jest je wydać w dniu, w którym ustaje stosunek pracy. W świadectwie pracy...

Gwarancja.

Gwarancja.

Gwarancja to zapewnienie udzielone przez sprzedawcę lub producenta, że rzecz sprzedawana jest niewadliwa i że będzie funkcjonowała w określonym czasie. Gwarancji towarzyszy zobowiązanie, w którym udzielający gwarancji ma przywrócić zgodność towaru, jeżeli zapewnienie...

Ugoda.

Ugoda.

Umowa ugody została zdefiniowana w art. 917 kodeksu cywilnego, który wskazuje, że „Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku...

Umowa ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia.

Według art. 805 § 1 k.c. „Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.” Jak...

Odpowiedzialność za zwierzęta.

Odpowiedzialność za zwierzęta.

W art. 431 § 1 kodeksu cywilnego ujęta została odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Według ustawodawcy „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego...

Bezpodstawne wzbogacenie.

Bezpodstawne wzbogacenie.

W art. 405 k.c. ujęte zostało bezpodstawne wzbogacenie, według ustawodawcy „Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.” Ustawodawca...

Świadczenie, czyli przedmiot zobowiązania.

Świadczenie, czyli przedmiot zobowiązania.

Świadczenie to określone zachowanie dłużnika, zgodne z treścią zobowiązania, mające na celu zaspokojenie określonego interesu wierzyciela. Spełnienie świadczenia może polegać na dokonaniu czynności faktycznej, ale także czynności prawnej. Może to być zarówno...