Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Oznacza to, iż wierzyciele spadkowi mogą zaspokoić się wyłącznie z masy majątkowej spadku i nie mogą ,,sięgnąć’’ do majątku osobistego spadkobiercy. Odpowiedzialność ta...

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody

Treść art. 442¹ § 1 k.c. wskazuje na dwa terminy dotyczące przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody. Po pierwsze ulega ono przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o...

Umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela...

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania

Zgodnie z art. 361 § 2 kodeksu cywilnego „(…) naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”. Zasada pełnego odszkodowania wskazuje, że poszkodowany powinien uzyskać pełne...

Kara umowna

Kara umowna

Jest to szczególny środek odpowiedzialności kontraktowej, surogat odszkodowania. Polega na umieszczeniu dodatkowego zastrzeżenia w treści umowy, które przewiduje obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej na wypadek naruszenia zobowiązania niepieniężnego. Kara...

Umowa ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia.

Według art. 805 § 1 k.c. „Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.” Jak...

Odpowiedzialność za zwierzęta.

Odpowiedzialność za zwierzęta.

W art. 431 § 1 kodeksu cywilnego ujęta została odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Według ustawodawcy „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego...

Regres.

Regres.

W prawie cywilnym kwestia regresu pojawia się w sytuacji, gdy któryś ze współdłużników solidarnych spełnił świadczenie. Dłużnik lub dłużnicy solidarni, którzy spełnili świadczenie (choćby częściowo), mają roszczenie regresowe wobec pozostałych dłużników. W momencie, w...

Miarkowanie (ius moderandi)

Miarkowanie (ius moderandi)

Kodeks cywilny wprowadza możliwość miarkowania odszkodowania. Zasadę miarkowania wywodzimy z art. 440 k.c., zgodnie z którym „W stosunkach między osobami fizycznymi zakres obowiązku naprawienia szkody może być stosownie do okoliczności ograniczony, jeżeli ze względu...

Renta odszkodowawcza

Renta odszkodowawcza

Renta jest jednym ze świadczeń, o jakie może starać się osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym. Renta jako świadczenie okresowe przysługuje w przypadku utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia się potrzeb poszkodowanego oraz zmniejszenia się widoków...