Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Obowiązek tajemnicy zawodowej.

Obowiązek tajemnicy zawodowej.

Zawody prawnicze, takie jak adwokat i radca prawny są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, iż osoby je wykonujące są obowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Ten...

Regres.

Regres.

W prawie cywilnym kwestia regresu pojawia się w sytuacji, gdy któryś ze współdłużników solidarnych spełnił świadczenie. Dłużnik lub dłużnicy solidarni, którzy spełnili świadczenie (choćby częściowo), mają roszczenie regresowe wobec pozostałych dłużników. W momencie, w...

Miarkowanie (ius moderandi)

Miarkowanie (ius moderandi)

Kodeks cywilny wprowadza możliwość miarkowania odszkodowania. Zasadę miarkowania wywodzimy z art. 440 k.c., zgodnie z którym „W stosunkach między osobami fizycznymi zakres obowiązku naprawienia szkody może być stosownie do okoliczności ograniczony, jeżeli ze względu...

Związek przyczynowy.

Związek przyczynowy.

Bardzo istotnym pojęciem w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej jest związek przyczynowy. Jest to związek między pewnym zachowaniem a powstaniem szkody.Występuje on w 2 rolach: Jako obiektywna przesłanka powstania odpowiedzialności odszkodowawczej,Jako wyznaczenie...

Renta odszkodowawcza

Renta odszkodowawcza

Renta jest jednym ze świadczeń, o jakie może starać się osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym. Renta jako świadczenie okresowe przysługuje w przypadku utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia się potrzeb poszkodowanego oraz zmniejszenia się widoków...

Szkoda majątkowa.

Szkoda majątkowa.

Szkoda majątkowa to szkoda, którą można wyrazić w pieniądzu. Zgodnie z jedną szkołą doktryny, szkoda majątkowa to różnica między stanem majątkowym poszkodowanego, jaki by istniał, gdyby tej szkody mu nie wyrządzono, a stanem, jaki istnieje po wyrządzeniu szkody....

Kara umowna.

Kara umowna.

Kara umowna to zryczałtowane odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Kara umowna przewidziana jest w art. 483 k.c., który stanowi: „§  1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania...