Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Umowa ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia.

Według art. 805 § 1 k.c. „Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.” Jak...

Mobbing.

Mobbing.

Według art. 94 3 § 2 k.p. „Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,...

Zadatek.

Zadatek.

Zadatek został zdefiniowany w art. 394 Kodeksu cywilnego. Paragraf 1 wskazuje, że „W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez...

Wady oświadczenia woli testatora.

Wady oświadczenia woli testatora.

Powołanie się na wady oświadczenia woli testatora służy ochronie woli wewnętrznej spadkodawcy. Jeżeli na etapie wyrażania woli zaszły jakieś nieprawidłowości, to znaczy, że testament nie wyraża prawdziwej woli testatora i powinien być uznany za nieważny. Ustawodawca...

Regulamin pracy.

Regulamin pracy.

Regulamin pracy jest to dokument obowiązujący wewnątrz zakładu pracy, który określa organizację i porządek w procesie pracy. Jego celem jest poprawa działania firmy oraz ochrona dla stron stosunku pracy. Regulamin powinien w szczególności ustalać m.in.: organizację...

Odpowiedzialność za zwierzęta.

Odpowiedzialność za zwierzęta.

W art. 431 § 1 kodeksu cywilnego ujęta została odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Według ustawodawcy „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego...

Bezpodstawne wzbogacenie.

Bezpodstawne wzbogacenie.

W art. 405 k.c. ujęte zostało bezpodstawne wzbogacenie, według ustawodawcy „Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.” Ustawodawca...

Świadczenie, czyli przedmiot zobowiązania.

Świadczenie, czyli przedmiot zobowiązania.

Świadczenie to określone zachowanie dłużnika, zgodne z treścią zobowiązania, mające na celu zaspokojenie określonego interesu wierzyciela. Spełnienie świadczenia może polegać na dokonaniu czynności faktycznej, ale także czynności prawnej. Może to być zarówno...

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia.

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia.

Polskie prawo przewiduje instytucję wyłączenia małżonka od dziedziczenia. Ta instytucja powoduje, iż w razie śmierci małżonka-spadkodawcy, mimo istnienia małżeństwa w chwili otwarcia spadku, żyjący małżonek nie będzie po nim dziedziczył. Przesłanki wyłączenia małżonka...

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie

Jest to część rocznego urlopu wypoczynkowego pracownika, licząca 4 dni, która udzielana jest w szczególnym trybie. Pracodawca ma obowiązek jego udzielenia na żądanie pracownika w terminie przez niego wskazanym. Pracownik może żądać udzielenia 4 dni urlopu łącznie albo...