Szkoda całkowita z OC sprawcy pojawia się w sytuacji, gdy przewidywany koszt naprawy pojazdu przewyższa jego wartość przed powstaniem szkody. Zastosowanie tzw. „szkody całkowitej” jest możliwe, gdy przywrócenie stanu poprzedniego byłoby niemożliwe albo też pociągało...