Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Renta z OC sprawcy

Renta z OC sprawcy

W przypadku poważnych wypadków osoby poszkodowane mogą otrzymywać rentę wyrównawczą z OC sprawcy. Renta jest wypłacana w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie leczenia, rehabilitacji, konieczności korzystania z opieki osób trzecich lub utratą zdolności do...

Prawo odkupu

Prawo odkupu

Prawo odkupu to zastrzeżenie zawarte w umowie sprzedaży, dzięki któremu sprzedawca będzie mógł w określonym czasie odkupić rzecz będącą przedmiotem umowy sprzedaży. Prawo odkupu może być zastrzeżone na czas nie przekraczający lat pięciu. Jeśli zastrzeżono termin...

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Oznacza to, iż wierzyciele spadkowi mogą zaspokoić się wyłącznie z masy majątkowej spadku i nie mogą ,,sięgnąć’’ do majątku osobistego spadkobiercy. Odpowiedzialność ta...

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody

Treść art. 442¹ § 1 k.c. wskazuje na dwa terminy dotyczące przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody. Po pierwsze ulega ono przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o...

Przyjęcie spadku.

Przyjęcie spadku.

Nabycie spadku następuje z chwilą otwarcia spadku z mocy samego prawa, ale w okresie początkowym nabycie jest prowizoryczne. Można uznać, iż jest niejako zawieszone, ponieważ w określonym terminie spadkobierca może spadek przyjąć lub odrzucić. Spadkobierca ma trzy...

Czyn niedozwolony.

Czyn niedozwolony.

Czyn niedozwolony (tzw. delikt) oznacza termin dotyczący stosunku zobowiązaniowego w następstwie powstawania szkody, gdzie sam fakt wyrządzenia szkody w okolicznościach przewidzianych przez ustawę pociąga za sobą obowiązek jej naprawienia. Wyróżniamy różne podstawy...

Wartość przedmiotu sporu.

Wartość przedmiotu sporu.

Wartość przedmiotu sporu jest to oznaczona kwotą pieniężną wartość dochodzonego w procesie roszczenia. Wartość przedmiotu sporu jest kwestią kluczową w postępowania cywilnym. Decyduje ona o m.in. właściwości rzeczowej sądu, dopuszczalności skargi kasacyjnej, wysokości...

Kara umowna

Kara umowna

Jest to szczególny środek odpowiedzialności kontraktowej, surogat odszkodowania. Polega na umieszczeniu dodatkowego zastrzeżenia w treści umowy, które przewiduje obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej na wypadek naruszenia zobowiązania niepieniężnego. Kara...

Roszczenie o zwrot kosztów pogrzebu

Roszczenie o zwrot kosztów pogrzebu

Zgodnie z art. 446 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Uprawnionym do żądania...

Zakaz konkurencji.

Zakaz konkurencji.

Działalność konkurencyjna to wszelka działalność, która w obiektywnym rozumieniu mogłaby negatywnie oddziaływać na interesy prowadzone przez pracodawcę. Działalność będzie miała charakter konkurencyjny, jeżeli pokrywa się choćby w części z zakresem podstawowej lub...