Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Wady oświadczenia woli testatora.

Wady oświadczenia woli testatora.

Powołanie się na wady oświadczenia woli testatora służy ochronie woli wewnętrznej spadkodawcy. Jeżeli na etapie wyrażania woli zaszły jakieś nieprawidłowości, to znaczy, że testament nie wyraża prawdziwej woli testatora i powinien być uznany za nieważny. Ustawodawca...

Regulamin pracy.

Regulamin pracy.

Regulamin pracy jest to dokument obowiązujący wewnątrz zakładu pracy, który określa organizację i porządek w procesie pracy. Jego celem jest poprawa działania firmy oraz ochrona dla stron stosunku pracy. Regulamin powinien w szczególności ustalać m.in.: organizację...

Odpowiedzialność za zwierzęta.

Odpowiedzialność za zwierzęta.

W art. 431 § 1 kodeksu cywilnego ujęta została odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Według ustawodawcy „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego...

Bezpodstawne wzbogacenie.

Bezpodstawne wzbogacenie.

W art. 405 k.c. ujęte zostało bezpodstawne wzbogacenie, według ustawodawcy „Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.” Ustawodawca...

Świadczenie, czyli przedmiot zobowiązania.

Świadczenie, czyli przedmiot zobowiązania.

Świadczenie to określone zachowanie dłużnika, zgodne z treścią zobowiązania, mające na celu zaspokojenie określonego interesu wierzyciela. Spełnienie świadczenia może polegać na dokonaniu czynności faktycznej, ale także czynności prawnej. Może to być zarówno...

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie

Jest to część rocznego urlopu wypoczynkowego pracownika, licząca 4 dni, która udzielana jest w szczególnym trybie. Pracodawca ma obowiązek jego udzielenia na żądanie pracownika w terminie przez niego wskazanym. Pracownik może żądać udzielenia 4 dni urlopu łącznie albo...

Renta odszkodowawcza

Renta odszkodowawcza

Renta jest jednym ze świadczeń, o jakie może starać się osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym. Renta jako świadczenie okresowe przysługuje w przypadku utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia się potrzeb poszkodowanego oraz zmniejszenia się widoków...

Uchybienie terminu w postępowaniu cywilnym

Uchybienie terminu w postępowaniu cywilnym

Czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli strona nie dokonała czynności procesowej w terminie bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Jest ono jednak niedopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie...

Umowa o dożywocie

Umowa o dożywocie

Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienie, ubranie, mieszkanie, zapewnić odpowiednią pomoc i...

Najem

Najem

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony wpieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Umowa najmu...