Aktualności

Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Właściwość miejscowa w postępowaniu cywilnym.

Właściwość miejscowa w postępowaniu cywilnym.

Właściwość miejscowa oznacza zakres spraw, które mogą rozpoznawać sądy w poszczególnych okręgach sądowych. To właściwość miejscowa decyduje, do jakiego sądu trafi sprawa. Wyróżniamy trzy rodzaje właściwości miejscowej. Podstawową jest właściwość ogólna, według której...

ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE

ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE

Rozwód z orzeczeniem o winie oznacza, że po przeprowadzeniu postępowania w przedmiocierozwiązania małżeństwa, Sąd orzeka także o tym, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożyciamałżeńskiego.Możliwe są trzy konfiguracje takiej sytuacji: Rozwód z orzeczeniem o...

Przeszkody małżeńskie.

Przeszkody małżeńskie.

Przeszkody małżeńskie są to okoliczności wyłączające możliwość zawarcia małżeństwa.Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje szereg sytuacji, które wyłączają możliwość zawarcia małżeństwa. Sformalizowanie związku pomimo ich wystąpienia może w późniejszym czasie skutkować...

Świadectwo Pracy

Świadectwo Pracy

Świadectwo pracy to dokument, który otrzymuje pracownik w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Świadectwo pracy podlega wydaniu do rąk pracownika, a pracodawca obowiązany jest je wydać w dniu, w którym ustaje stosunek pracy. W świadectwie pracy...

Gwarancja.

Gwarancja.

Gwarancja to zapewnienie udzielone przez sprzedawcę lub producenta, że rzecz sprzedawana jest niewadliwa i że będzie funkcjonowała w określonym czasie. Gwarancji towarzyszy zobowiązanie, w którym udzielający gwarancji ma przywrócić zgodność towaru, jeżeli zapewnienie...

Ugoda.

Ugoda.

Umowa ugody została zdefiniowana w art. 917 kodeksu cywilnego, który wskazuje, że „Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku...

Umowa ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia.

Według art. 805 § 1 k.c. „Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.” Jak...

Mobbing.

Mobbing.

Według art. 94 3 § 2 k.p. „Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,...

Zadatek.

Zadatek.

Zadatek został zdefiniowany w art. 394 Kodeksu cywilnego. Paragraf 1 wskazuje, że „W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez...

Zobacz nasze pozostałe strony

KANCELARIA ŁÓDŹ

Adres
al. Kościuszki 71 (parter)
90-436 Łódź

TELEFON
+42 636 40 00 | +48 512 437 566

EMAIL
biuro@meritumodszkodowania.pl

KANCELARIA KATOWICE

Adres
ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice 

TELEFON
+48 537 893 333

EMAIL
biuro@meritumodszkodowania.pl