Aktualności

Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Umowa o dzieło.

Umowa o dzieło.

Umowa o dzieło to umowa, przez którą przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło posiada następujące cechy: Konsensualna,Dwustronnie zobowiązująca,Odpłatna,Wzajemna. Przyjmuje się, że...

Dziedziczenie małżonków.

Dziedziczenie małżonków.

Większość małżeństw w Polsce pozostaje we wspólności majątkowej – jest to ustrój domyślny w przypadku braku intercyzy. Wyróżniamy 3 masy majątkowe – majątek osobisty żony, majątek osobisty męża i majątek wspólny. Z chwilą śmierci jednego z małżonków wspólność, która...

Czyn niedozwolony.

Czyn niedozwolony.

Czyn niedozwolony (tzw. delikt) oznacza termin dotyczący stosunku zobowiązaniowego w następstwie powstawania szkody, gdzie sam fakt wyrządzenia szkody w okolicznościach przewidzianych przez ustawę pociąga za sobą obowiązek jej naprawienia. Wyróżniamy różne podstawy...

Oskarżony a podejrzany.

Oskarżony a podejrzany.

Oskarżony jest stroną w postępowaniu karnym, którego przedmiotem jest kwestia odpowiedzialności za zarzucany mu czyn. Oskarżonym może być wyłącznie osoba fizyczna, która w chwili popełnienia czynu miała ukończone 17 lat. W przypadkach wyjątkowych także lat 15....

Wartość przedmiotu sporu.

Wartość przedmiotu sporu.

Wartość przedmiotu sporu jest to oznaczona kwotą pieniężną wartość dochodzonego w procesie roszczenia. Wartość przedmiotu sporu jest kwestią kluczową w postępowania cywilnym. Decyduje ona o m.in. właściwości rzeczowej sądu, dopuszczalności skargi kasacyjnej, wysokości...

Kara umowna

Kara umowna

Jest to szczególny środek odpowiedzialności kontraktowej, surogat odszkodowania. Polega na umieszczeniu dodatkowego zastrzeżenia w treści umowy, które przewiduje obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej na wypadek naruszenia zobowiązania niepieniężnego. Kara...

Roszczenie o zwrot kosztów pogrzebu

Roszczenie o zwrot kosztów pogrzebu

Zgodnie z art. 446 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Uprawnionym do żądania...

Zakaz konkurencji.

Zakaz konkurencji.

Działalność konkurencyjna to wszelka działalność, która w obiektywnym rozumieniu mogłaby negatywnie oddziaływać na interesy prowadzone przez pracodawcę. Działalność będzie miała charakter konkurencyjny, jeżeli pokrywa się choćby w części z zakresem podstawowej lub...

Właściwość miejscowa w postępowaniu cywilnym.

Właściwość miejscowa w postępowaniu cywilnym.

Właściwość miejscowa oznacza zakres spraw, które mogą rozpoznawać sądy w poszczególnych okręgach sądowych. To właściwość miejscowa decyduje, do jakiego sądu trafi sprawa. Wyróżniamy trzy rodzaje właściwości miejscowej. Podstawową jest właściwość ogólna, według której...

Zobacz nasze pozostałe strony

KANCELARIA ŁÓDŹ

Adres
al. Kościuszki 71 (parter)
90-436 Łódź

TELEFON
+42 636 40 00 | +48 512 437 566

EMAIL
biuro@meritumodszkodowania.pl

KANCELARIA KATOWICE

Adres
ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice 

TELEFON
+48 537 893 333

EMAIL
biuro@meritumodszkodowania.pl