Aktualności

Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Miarkowanie (ius moderandi)

Miarkowanie (ius moderandi)

Kodeks cywilny wprowadza możliwość miarkowania odszkodowania. Zasadę miarkowania wywodzimy z art. 440 k.c., zgodnie z którym „W stosunkach między osobami fizycznymi zakres obowiązku naprawienia szkody może być stosownie do okoliczności ograniczony, jeżeli ze względu...

Związek przyczynowy.

Związek przyczynowy.

Bardzo istotnym pojęciem w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej jest związek przyczynowy. Jest to związek między pewnym zachowaniem a powstaniem szkody.Występuje on w 2 rolach: Jako obiektywna przesłanka powstania odpowiedzialności odszkodowawczej,Jako wyznaczenie...

Renta odszkodowawcza

Renta odszkodowawcza

Renta jest jednym ze świadczeń, o jakie może starać się osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym. Renta jako świadczenie okresowe przysługuje w przypadku utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia się potrzeb poszkodowanego oraz zmniejszenia się widoków...

Szkoda majątkowa.

Szkoda majątkowa.

Szkoda majątkowa to szkoda, którą można wyrazić w pieniądzu. Zgodnie z jedną szkołą doktryny, szkoda majątkowa to różnica między stanem majątkowym poszkodowanego, jaki by istniał, gdyby tej szkody mu nie wyrządzono, a stanem, jaki istnieje po wyrządzeniu szkody....

Kara umowna.

Kara umowna.

Kara umowna to zryczałtowane odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Kara umowna przewidziana jest w art. 483 k.c., który stanowi: „§  1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania...

Okres wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron, które ma na celu zakończenie stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia.Oświadczenie może być złożone zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Co więcej, nie wymaga ono...

Uchybienie terminu w postępowaniu cywilnym

Uchybienie terminu w postępowaniu cywilnym

Czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli strona nie dokonała czynności procesowej w terminie bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Jest ono jednak niedopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie...

Zwolnienie od kosztów sądowych.

Zwolnienie od kosztów sądowych.

Postępowanie cywilne co do zasady nie jest postępowaniem bezpłatnym. Występują koszty postępowania, na które składają się m.in. koszty sądowe. Koszty sądowe to wszelkie płatności, które należy uiścić na rzecz Skarbu Państwa w związku z wszczęciem, prowadzeniem i...

Umowa o dożywocie

Umowa o dożywocie

Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienie, ubranie, mieszkanie, zapewnić odpowiednią pomoc i...

Zobacz nasze pozostałe strony

KANCELARIA ŁÓDŹ

Adres
al. Kościuszki 71 (parter)
90-436 Łódź

TELEFON
+42 636 40 00 | +48 512 437 566

EMAIL
biuro@meritumodszkodowania.pl

KANCELARIA KATOWICE

Adres
ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice 

TELEFON
+48 537 893 333

EMAIL
biuro@meritumodszkodowania.pl