Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Związek przyczynowy.

Związek przyczynowy.

Bardzo istotnym pojęciem w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej jest związek przyczynowy. Jest to związek między pewnym zachowaniem a powstaniem szkody.Występuje on w 2 rolach: Jako obiektywna przesłanka powstania odpowiedzialności odszkodowawczej,Jako wyznaczenie...

Szkoda majątkowa.

Szkoda majątkowa.

Szkoda majątkowa to szkoda, którą można wyrazić w pieniądzu. Zgodnie z jedną szkołą doktryny, szkoda majątkowa to różnica między stanem majątkowym poszkodowanego, jaki by istniał, gdyby tej szkody mu nie wyrządzono, a stanem, jaki istnieje po wyrządzeniu szkody....

Umowa przewozu

Umowa przewozu

Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Przewoźnik obowiązany jest do zapewnienia podróżnym odpowiadających rodzajowi transportu warunków bezpieczeństwa i...

Wygrana sprawa za poślizgnięcie na liściach.

Wygrana sprawa za poślizgnięcie na liściach.

Bardzo łatwo o poślizgnięcie na liściach, które nie zostały uprzątnięte z chodników.Nasza Kancelaria z sukcesem prowadziła sprawę odszkodowawczą w związku z poślizgnięciem na nieuprzątniętych liściach. Jesteśmy już w posiadaniu nieprawomocnego wyroku o przyznaniu...

Ile czasu ma Ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Ile czasu ma Ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Co do zasady zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od przyjęcia zawiadomienia o szkodzie.W przypadku,...

POSTĘPOWANIE LIKWIDACYJNE

POSTĘPOWANIE LIKWIDACYJNE

Postępowanie likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela ma na celu ustalenie odpowiedzialności cywilnej sprawcy, okoliczności faktycznych zdarzenia, odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciela oraz wypłatę należnego odszkodowania osobie poszkodowanej. Prowadzone...

Zobowiązanie

Zobowiązanie

Zobowiązanie to węzeł prawny występujący pomiędzy dwiema stronami – dłużnikiem i wierzycielem. Jest to przykład stosunku cywilnoprawnego o charakterze względnym, istniejącym pomiędzy stroną uprawnioną a stroną zobowiązaną. Zgodnie z treścią art. 353 §1 k.c....

Zasada pełnego odszkodowania

Zasada pełnego odszkodowania

Zgodnie z art. 361 § 2 kodeksu cywilnego „(…) naprawienie szkody obejmuje straty, któreposzkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”. Zasada pełnego odszkodowania wskazuje, że poszkodowany powinien uzyskać pełne...

Separacja

Separacja

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, żeby sądorzekł separację. Zupełny rozkład pożycia oznacza, że pomiędzy małżonkami łącząca ich wcześniejwięź uczuciowa, fizyczna i ekonomiczna zupełnie się rozpadła. Separacja jest...