Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Od dnia 1 stycznia 2012 r. rozpoczęły   swoją działalność Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Celem postępowania komisji jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne (tzw. błąd medyczny).

Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta, a także śmierć pacjenta,  będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy, leczenia, zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Wniosek wnosi się do Wojewódzkiej Komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala w terminie jednego roku, od dnia kiedy dana osoba dowiedziała się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta. Termin nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło przedmiotowe zdarzenie.

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego może wystąpić:

  • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy,
  • spadkobiercy pacjenta.

Wniosek powinien zawierać m.in. dane pacjenta (ew. przedstawiciela ustawowego, spadkobierców), szpitala, uzasadnienie, wskazanie okoliczności zdarzenia oraz propozycję wysokości odszkodowania, dowody, a także postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców.

Opłata od wniosku wynosi 200 zł.
Wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony jest zwracany bez rozpatrzenia podmiotowi składającemu wniosek.


Koszty postępowania, ustalone przez Wojewódzką Komisją w orzeczeniu, ponosi:

  • podmiot składający wniosek – w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego,
  • podmiot leczniczy prowadzący szpital – w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym,
  • ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nie przedstawienia propozycji odszkodowania.

 

Niestety, z uwagi na wysokość propozycji odszkodowań ze strony podmiotów leczniczych większość spraw zostaje skierowana do sądu. Należy pamiętać, że orzeczenie Komisji stwierdzające zaistnienie zdarzenia medycznego zwiększa szanse na pomyślne zakończenie sprawy. Prowadzenie spraw z zakresu błędów medycznych z uwagi na ich zawiłość warto zlecić profesjonaliście. Kancelaria Prawna Meritum posiada wieloletnie doświadczenie i efektywnie reprezentuje swoich klientów w sprawach z zakresu błędów medycznych na terenie całej Polski. 

Nie pobieramy opłat wstępnych za analizę sprawy – zapraszamy do kontaktu.