Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Roszczenie o zwrot kosztów pogrzebu

Roszczenie o zwrot kosztów pogrzebu

Zgodnie z art. 446 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Uprawnionym do żądania...

Zakaz konkurencji.

Zakaz konkurencji.

Działalność konkurencyjna to wszelka działalność, która w obiektywnym rozumieniu mogłaby negatywnie oddziaływać na interesy prowadzone przez pracodawcę. Działalność będzie miała charakter konkurencyjny, jeżeli pokrywa się choćby w części z zakresem podstawowej lub...

Właściwość miejscowa w postępowaniu cywilnym.

Właściwość miejscowa w postępowaniu cywilnym.

Właściwość miejscowa oznacza zakres spraw, które mogą rozpoznawać sądy w poszczególnych okręgach sądowych. To właściwość miejscowa decyduje, do jakiego sądu trafi sprawa. Wyróżniamy trzy rodzaje właściwości miejscowej. Podstawową jest właściwość ogólna, według której...

ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE

ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE

Rozwód z orzeczeniem o winie oznacza, że po przeprowadzeniu postępowania w przedmiocierozwiązania małżeństwa, Sąd orzeka także o tym, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożyciamałżeńskiego.Możliwe są trzy konfiguracje takiej sytuacji: Rozwód z orzeczeniem o...

Przeszkody małżeńskie.

Przeszkody małżeńskie.

Przeszkody małżeńskie są to okoliczności wyłączające możliwość zawarcia małżeństwa.Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje szereg sytuacji, które wyłączają możliwość zawarcia małżeństwa. Sformalizowanie związku pomimo ich wystąpienia może w późniejszym czasie skutkować...

Świadectwo Pracy

Świadectwo Pracy

Świadectwo pracy to dokument, który otrzymuje pracownik w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Świadectwo pracy podlega wydaniu do rąk pracownika, a pracodawca obowiązany jest je wydać w dniu, w którym ustaje stosunek pracy. W świadectwie pracy...

Gwarancja.

Gwarancja.

Gwarancja to zapewnienie udzielone przez sprzedawcę lub producenta, że rzecz sprzedawana jest niewadliwa i że będzie funkcjonowała w określonym czasie. Gwarancji towarzyszy zobowiązanie, w którym udzielający gwarancji ma przywrócić zgodność towaru, jeżeli zapewnienie...

Ugoda.

Ugoda.

Umowa ugody została zdefiniowana w art. 917 kodeksu cywilnego, który wskazuje, że „Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku...