Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Ugoda.

maj 7, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Umowa ugody została zdefiniowana w art. 917 kodeksu cywilnego, który wskazuje, że „Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.”

Zatem, ugoda jest szczególną umową cywilnoprawną, ponieważ może dotyczyć niemal wszystkich stosunków prawnych. Co do zasady forma ugody jest dowolna. Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego.

Istnieje również ugoda sądowa, która jest zawierana w postępowaniu sądowym. Art. 10 k.p.c. wskazuje, iż „W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji.”

Głównym skutkiem ugody jest ukształtowanie wiążącego strony stanu praw i obowiązków. Strony będą związane tym, co ustaliły w ugodzie.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *