Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Kara umowna.

mar 5, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Kara umowna to zryczałtowane odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.


Kara umowna przewidziana jest w art. 483 k.c., który stanowi: „§  1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). §  2.  Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary
umownej.


W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi bez względu na wysokość poniesionej szkody. Natomiast, jeżeli dłużnik wykonał zobowiązanie w znacznej części, to może żądać zmniejszenia kary umownej.


Kara umowna rządzi się pewnymi zasadami:
a. dotyczy tylko zobowiązań niepieniężnych,
b. strony muszą dokładnie określić, za co dłużnik ma ponieść odpowiedzialność,
c. przesłanki wymagalności są określane przez ogólne przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *