Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Właściwość miejscowa w postępowaniu cywilnym.

maj 23, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Właściwość miejscowa oznacza zakres spraw, które mogą rozpoznawać sądy w poszczególnych okręgach sądowych.

To właściwość miejscowa decyduje, do jakiego sądu trafi sprawa. Wyróżniamy trzy rodzaje właściwości miejscowej.

Podstawową jest właściwość ogólna, według której powództwo powinno być wytoczone w sądzie pozwanego (actor sequitur forum rei). Sądem pozwanego będzie sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub pobytu.

Właściwość przemienna polega na tym, iż we wskazanych w ustawie przypadkach, powództwo może być wytoczone przed sąd właściwości ogólnej lub przed inny sąd. Taka właściwość jest przewidziana np. w sprawie o roszczenie alimentacyjne, gdzie powództwo można wytoczyć według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Właściwość wyłączna polega na tym, iż w pewnych sprawach nie można wytoczyć powództwa przed sąd właściwości ogólnej, a wyłącznie przed sąd wskazany w ustawie. Właściwość wyłączna jest charakterystyczna dla powództwa ze stosunku małżeństwa, gdzie właściwym jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *