Kara umowna to zryczałtowane odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Kara umowna przewidziana jest w art. 483 k.c., który stanowi: „§  1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania...