Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Odpowiedzialność władzy publicznej.

cze 25, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Zgodnie z art. 417 k.c. „§ 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. § 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.”
W tym przypadku podmiotami, które odpowiadają, są:
a. podmioty pierwotnie wyposażone w kompetencje z zakresu władzy publicznej, jak np. Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego i NBP,
b. podmioty wtórnie wyposażone w kompetencje do wykonywania władzy publicznej.

Podmioty odpowiadają za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej. Owe zachowanie obejmuje zarówno działania, jak i zaniechania. Samo wykonywanie władzy publicznej na gruncie tej regulacji dotyczy tylko sfery imperium, czyli tej sfery, w której obywatel nie ma możliwości przeciwstawienia się państwu. Sama szkoda również powinna powstać przy wykonywaniu tej władzy, czyli powinien zachodzić związek funkcjonalny między powstałą szkodą a zakresem wykonywanej władzy publicznej.
Podstawą odpowiedzialności jest niezgodność z prawem działania lub zaniechania władzy publicznej. Jest to odpowiedzialność obiektywna, niezależna od winy. Nie ma w tym przypadku żadnych okoliczności wyłączających.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *