Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Renta z OC sprawcy

Renta z OC sprawcy

W przypadku poważnych wypadków osoby poszkodowane mogą otrzymywać rentę wyrównawczą z OC sprawcy. Renta jest wypłacana w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie leczenia, rehabilitacji, konieczności korzystania z opieki osób trzecich lub utratą zdolności do...

Prawo odkupu

Prawo odkupu

Prawo odkupu to zastrzeżenie zawarte w umowie sprzedaży, dzięki któremu sprzedawca będzie mógł w określonym czasie odkupić rzecz będącą przedmiotem umowy sprzedaży. Prawo odkupu może być zastrzeżone na czas nie przekraczający lat pięciu. Jeśli zastrzeżono termin...

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Oznacza to, iż wierzyciele spadkowi mogą zaspokoić się wyłącznie z masy majątkowej spadku i nie mogą ,,sięgnąć’’ do majątku osobistego spadkobiercy. Odpowiedzialność ta...

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody

Treść art. 442¹ § 1 k.c. wskazuje na dwa terminy dotyczące przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody. Po pierwsze ulega ono przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o...

Umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela...

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania

Zgodnie z art. 361 § 2 kodeksu cywilnego „(…) naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”. Zasada pełnego odszkodowania wskazuje, że poszkodowany powinien uzyskać pełne...