Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Umowa o dzieło.

Umowa o dzieło.

Umowa o dzieło to umowa, przez którą przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło posiada następujące cechy: Konsensualna,Dwustronnie zobowiązująca,Odpłatna,Wzajemna. Przyjmuje się, że...

Dziedziczenie małżonków.

Dziedziczenie małżonków.

Większość małżeństw w Polsce pozostaje we wspólności majątkowej – jest to ustrój domyślny w przypadku braku intercyzy. Wyróżniamy 3 masy majątkowe – majątek osobisty żony, majątek osobisty męża i majątek wspólny. Z chwilą śmierci jednego z małżonków wspólność, która...

Czyn niedozwolony.

Czyn niedozwolony.

Czyn niedozwolony (tzw. delikt) oznacza termin dotyczący stosunku zobowiązaniowego w następstwie powstawania szkody, gdzie sam fakt wyrządzenia szkody w okolicznościach przewidzianych przez ustawę pociąga za sobą obowiązek jej naprawienia. Wyróżniamy różne podstawy...

Oskarżony a podejrzany.

Oskarżony a podejrzany.

Oskarżony jest stroną w postępowaniu karnym, którego przedmiotem jest kwestia odpowiedzialności za zarzucany mu czyn. Oskarżonym może być wyłącznie osoba fizyczna, która w chwili popełnienia czynu miała ukończone 17 lat. W przypadkach wyjątkowych także lat 15....

Wartość przedmiotu sporu.

Wartość przedmiotu sporu.

Wartość przedmiotu sporu jest to oznaczona kwotą pieniężną wartość dochodzonego w procesie roszczenia. Wartość przedmiotu sporu jest kwestią kluczową w postępowania cywilnym. Decyduje ona o m.in. właściwości rzeczowej sądu, dopuszczalności skargi kasacyjnej, wysokości...

Kara umowna

Kara umowna

Jest to szczególny środek odpowiedzialności kontraktowej, surogat odszkodowania. Polega na umieszczeniu dodatkowego zastrzeżenia w treści umowy, które przewiduje obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej na wypadek naruszenia zobowiązania niepieniężnego. Kara...