Właściwość sądu w sprawach z OC sprawcy

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC wytacza się  przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego albo przed sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia.

Jeśli brak jest ww. podstaw powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej.

Tagi: , , ,