Zadośćuczynienie od pracodawcy za mobbing

Do obowiązków pracodawcy należy przeciwdziałanie mobbingowi. Zgodnie z kodeksem pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Co istotne – pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Odpowiedzialność pracodawcy jest uwarunkowana doznaniem rozstroju zdrowia kwalifikowanego w kategoriach medycznych przez pracownika oraz udowodnieniem stosowania mobbingu.

Nie można również zapomnieć o tym, że należy wykazać związek pomiędzy rozstrojem zdrowia, a zachowaniem pracodawcy.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem polskich sądów kwota przyznanego poszkodowanemu pracownikowi zadośćuczynienia za mobbing powinna być ustalona tak, by na przyszłość pracodawca wystrzegał się tolerowania niedopuszczalnych zachowań w zakładzie pracy.

Tagi: , ,