Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody, a wysokość odszkodowania

Zgodnie z treścią art.  362 kodeksu cywilnego jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Powyższy przepis pozwala na zmniejszenie odszkodowania w sytuacji, gdy poszkodowany swoim zachowaniem przyczyni się do powstania szkody. Przyczynienie ma charakter obiektywny i każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie w ramach adekwatnego związku przyczynowego – tzn. że sprawca ponosi odpowiedzialność jedynie za normalne następstwa wywołanej przez siebie szkody.

Przyczynieniem jest zatem każde zachowanie poszkodowanego, które pozostaje w normalnym związku przyczynowym ze szkodą, za powstanie której odpowiedzialność ponosi inna osoba.

Jako przyczynienie się traktowane jest np. wkroczenie pod nadjeżdżający pojazd lub nieostrożne przechodzenie przez jezdnię.

Towarzystwa Ubezpieczeń bardzo często bezpodstawnie podnoszą przyczynienie się poszkodowanego lub błędnie określają jego wysokość. W takim przypadku zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią, która dokona analizy prawnej decyzji.

Tagi: ,